ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประ...
  08 พฤศจิกายน 2559
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์และการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและอิเลคโตรไลท์ในเลือดอัตโนมัติ ในวันที่ 28 ตุลาคม ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanc...
  29 สิงหาคม 2559
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Hematology Analyzer training course for supervisor users ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอปจ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง “Doing ...
  21 กรกฏาคม 2559
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ในกลุ่ม Quality Management Solution (QMS) ของ บริษัท Randox Laboratories จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Doing The Right QC Right” รุ่นที่ 2 ในว...
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งป...
  04 กรกฏาคม 2559
  โดยบริษัท เมดิทอป จำกัด ฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย (Patient Care Division) ฝ่ายเครื่องมือแพทย์เวชวิกฤติ (Critical Care Division) และฝ่ายเครื่องมือชันสูตร(Diagnostic Division) ได้เข้าร่วมการประชุมในค...