ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
งานประชุมวิชาการ "Minimally Invasive Cardiac Surgery"
  11 ธันวาคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง "Minimally Invasive Cardiac Surgery"
งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (Thailand Lab 2014)
  13 ตุลาคม 2557
  งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (Thailand Lab 2014)
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ "1st Meditop Cardio-Pulmonary Conference" (1st MCPC 2014)
  15 กันยายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ "1st Meditop Cardio-Pulmonary Conference (1st MCPC 2014)" ที่โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557
งานประชุมวิชาการ "Complex Cardiovascular Intervention Forum 2014"
  15 กันยายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนการแสดงเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ "Complex Cardiovascular Intervention Forum 2014"