ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “How to inv...
  19 ธันวาคม 2565
  ภาพแสดงนิทรรศการและงานบรรยายวิชาการหัวข้อ “How to investigate unacceptable External Quality Assessment Results” ระหว่างการประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ค...
งานประชุมวิชาการครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 บทบาทวิสัญญีพยาบาลไ...
  12 ธันวาคม 2565
  เรื่อง บทบาทวิสัญญีพยาบาลไทยกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 และอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่...
การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาภาคใต้ ครั้งที่ 13 ร่วมกับราชวิท...
  12 ธันวาคม 2565
  New Perspectives & Challenges in Anesthesia วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ Laguna Grand Hotel & Spa Songkhaโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิชาการและให...
การประชุมวิชาการประจําปี ครั้งที่ 96 ร่วมกับการประชุมวิชาการ...
  12 ธันวาคม 2565
  The 14th International Congress of Asian Society of Cardiothoracic Anesthesiaระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์...