ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course

12 กันยายน 2560

    ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 และ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาของการอบรมจะครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการแปลผลการตรวจวิเคราะห์จากเครื่องตรวจวิเคราะห์เลือดอัตโนมัติและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง, การบำรุงรักษาเครื่อง และการแก้ไขปัญหาเครื่องอย่างละเอียด  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี