ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course

10 สิงหาคม 2560

    ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 และ 26-27 กรกฎาคม 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course สำหรับผู้ใช้งานเพื่อได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิเคราะห์เลือดอัตโนมัติ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาของการอบรมจะครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงการแปลผลการตรวจวิเคราะห์จากเครื่องวิเคราะห์เลือดอัตโนมัติ และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง การบำรุงรักษาเครื่อง และการแก้ไขปัญหาเครื่องอย่างละเอียด
    ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี