ภาพกิจกรรมของบริษัทเมดิทอป ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ 6 -7 กรกฎาคม พ.ศ.2560

25 กรกฏาคม 2560

    ภาพกิจกรรมของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ 6 -7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เน้นถึงผลิตภัณฑ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ตั้งแต่การตรวจคัดกรอง โดยเครื่องตรวจวิเคราะห์ดัชนีเม็ดเลือดแดง(CBC) จนถึงการตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบิน โดยหลักการ Capillary Electrophoresis