ภาพกิจกรรมระหว่างงานสัมมนา SEBIA User Group Meeting ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560

24 กรกฏาคม 2560

    ภาพกิจกรรมระหว่างงานสัมมนา SEBIA User Group Meeting ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยบริษัทเมดิทอปได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ, รศ.กุลนภา ฟู่เจริญและ ศ.นพ.วิปร วิประกษิต มาเป็นวิทยากร มีการบรรยายถึงค่าของดัชนีเม็ดเลือดแดงและ Hb A2 ในการวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย , โปรแกรมการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการซึ่งจัดโดย หน่วยธาลัสซีเมีย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,

    กรณีศึกษาในการแปลผลการตรวจวินิจจัยโรคธาลัสซีเมียและข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ในการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
    ในประเทศไทย โดยมีนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 55 ท่าน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการสัมมนา