เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน

  - จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์เพื่อการนำเข้า การส่งออก
  - จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
  - จัดทำรายงานส่งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์
  - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน เช่น หนังสือรับรองการขายจากประเทศผู้ผลิต (CFS) เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ ฉลากผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
  - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมการกงสุล และ สถานทูตประเทศต่างๆ
  - ติดต่อประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศในการขอเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  - ติดตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่สอดคล้องกับเนื้องาน

   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองได้ดี
  - หากมีความสามารถด้าน Photoshop และ Illustrator หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2